درس‌های موجود

کلاس حفظ هماهنگ خانم جعفری

کلاس حفظ هماهنگ خانم جعفری


کلاس حفظ هماهنگ تکمیل جز ۳۰ (در سه گروه)  نام استاد خانم  سمیرا السادات جعفری

زیر مجموعه کلاس های حفظ هماهنگ دبستان قرآنی رضویون


کلاس حفظ هماهنگ خانم اعلم

کلاس حفظ هماهنگ خانم اعلم

  شروع جز ۲۹ و تکمیل جز ۳۰ (در دو گروه) 

و کلاس حفظ هماهنگ شروع جز ۱ (حافظان نور) نام استاد خانم زینب اعلم

زیر مجموعه کلاس های حفظ هماهنگ دبستان قرآنی رضویون
کلاس حفظ هماهنگ خانم عشرتی

کلاس حفظ هماهنگ خانم عشرتی

کلاس حفظ هماهنگ  در دو گروه تکمیل جز ۳۰ و شروع جز ۲۷  نام استاد خانم لیلا عشرتی
زیر مجموعه کلاس های حفظ هماهنگ دبستان قرآنی رضویون

کلاس حفظ هماهنگ خانم پرنلو

کلاس حفظ هماهنگ خانم پرنلو

کلاس حفظ هماهنگ تکمیل حفظ جز ۳۰ و تکمیل حفظ جز ۲۹ (در دو گروه)  نام استاد خانم مقدس پرنلو

زیر مجموعه کلاس های حفظ هماهنگ دبستان قرآنی رضویون